پوهنحي حقوق
 لينك  پائيني تشريح درس است .

بخش نظر خواهي ما فعال بوده و آماده جواب دادن هر نوع سوال مربوط به مضمون  طب عدلي ميباشد.

لينك پايني را كليك و بعدا‌ً فايل انرا دونلود نمايد تا به تشريحات دروس طب عدلي برسيد


https://docs.google.com/leaf?id=0B9dWK7NDDfV5YTliNjE1NjYtYjlkOC00MTI3LWE3M2YtZjcwNTZkMTE4NjJj&hl=en_US

متن اين لينك مربوط لكچر نوت هاي استاد پوهنيار دوكتور محمد يوسف (يادگاري)‌ميباشد.

+ نوشته شده در  31 May 2011ساعت 11 AM  توسط محصلين صنف چهارم  | 

فصل اول

عموميات طب عدلی

تعريف و اهداف ارتباطات طب عدلي اصطلاحات طب عدلي معاينات تخصصي طب عدلی مواد تحقيقاتی طب عدلی گزارش طب عدلي نقش معاينات طب عدلی در روند های کشف، تحقيق و قضاء تجويز و تنظيم معاينات طب عدلی در افغانستان.

 

تعريف و اهداف

از کلمه يونانی (forensic Medicine) 1. تعريف: طب عدلی به معنی داد و عدل، گرفته شده است 5,9 . طب Forem عدلی، يک بخش مستقل از علم طبابت است که، دانش طبی را در حل قضايای حقوقی و جنايی که منشأ طبی بيولوژيکی دارد قرار مي دهد 6. از آنجايی که، حفظ حقوق و حيثيت طبيبان و دفاع از حقوق مريضان از مسئوليت های طب عدلی شمرده می شود؛ لذا در واقعاتی که تعرضات و ادعا های نا حق عليه طبيبان صورت می گيرد، طب عدلی از حقوق شان دفاع کرده، ه مچنان اهمال ها و خطا های عمدی کارمندان طبی را که مريض و مسلک مقدس طبابت از سبب آن متضرر می شود کنترل و بررسی می کند. لذا گفته می توانيم که، طب عدلی عبارت است از: به کار بردن علم طب در تأمين عدالت و تأمين عدالت در طبابت. 2. اهداف: طب عدلی دارای اهداف زير م یباشد: مبارزه عليه جرايمی که صحت و حيثيت انسان را تهديد کند؛تخفيف تراوماتيزم، تسممات و مر گهای آنی؛بلند بردن کيفيت عرضه خدمات صحی؛ وتفهيم و ترويج اخلاق طبابت در بين دوکتوران و Medical ساير کارمندان طبی آه تحت عنوان مضمون يا اخلاق طبابت برای محصلان پوهنتون علوم Ethics طبی از طرف ديپارتمنت طب عدلی تدريس میشود. 

ارتباط طب عدلی با ساير علوم

طب عدلی با يک سلسله علوم و قوانين قرار زير

ارتباط دارد:

1 - رتباط طب عدلی با علوم غير طبی: طب عدلي با علوم غير طبي ذيل ارتباط دارد.

علوم حقوقی.

کرمينال تخنيک.

کيميای عدلی.

. ساينس عدلی.

2- ارتباط طب عدلی با قوانين: طب عدلي با قوانين ذيل ارتباط دارد. 

قانون صحت عامه.

قانون جزا و تعديل قانون اجراآت جزايی.

قانون مبارزه عليه مواد مخدر.

قانون مدنی.

قانون رسيدگی به اطفال متخلف.

قانون پوليس.

·          وساير قوانين مرتبط با طب عدلي 4

3- ارتباط طب عدلی با علوم طبی: طب عدلي با علوم طبي زير ارتباط دارد.

بخش پاراکلينيک( مانند؛ اناتومي، پتالوژي، توآسيكولوژي و غيره.

بخش کلينيک(مانند؛ ولادي ، نسايي، جراحي، ارتوپيدي، داخله وغيره...

+ نوشته شده در  25 May 2011ساعت 23 PM  توسط محصلين صنف چهارم  |